کارخانه

مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد مجتمع صنایع غذایی

دفتر مرکزی

مشهد – دانشگاه علوم پزشکی – پژوهشکده بوعلی مرکز فراورده های دارویی

راه های ارتباطی

05137683614-09153223146

09153011148

farasoodmand@gmail.com